Integritetspolicy

Introduktion

Detta dokument är en beskrivning och dokumentation för hur Aliby Consulting Group AB med dotterbolag hanterar personuppgifter.

Vi på Aliby Consulting Group AB, org. nr 559140–8157, Nedan (”Aliby”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Aliby sker i enlighet med tillämpning dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018, Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Aliby. Kontaktinformation finns under rubriken “Kontaktuppgifter” nedan.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, tävlingsbidrag, användning av våra webbplatser eller IP-adress.

När sker behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering eller lagring, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Aliby Consulting Group AB, org. nr 559140–8157 är personuppgiftsansvarig för all hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund, kandidat eller konsult och till vilket ändamål?

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på Aliby behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig, ansökningar från dig, eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service. Detta kan exempelvis vara en ansökan till ett specifikt jobb, konsultuppdrag eller spontanansökan via vår hemsida eller Linkedin eller epost. Det kan också vara genom anmälan till något av våra evenemang som annonserats via vår hemsida eller genom prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för oss att se och förstå hur användare använder vår hemsida och för att kunna utveckla och förbättra innehållet. All denna information är dock avidentifierad så vi kan inte ta fram vem du är som besökare.

Vi vill informera dig om att när du använder funktioner på vår hemsida som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material, då kan även sådan information innehålla personuppgifter.

Vi samlar följande uppgifter i tillämpliga fall:

 • Namn
 • Personnummer
 • CV och konsultprofiler inklusive foto
 • Företagsuppgifter
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring, uppföljningar samt för utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster. I fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation finns under rubriken “Kontaktuppgifter” nedan.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån din kontakt med oss och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kontrollerar alla som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. De företag vi anlitar får endast hantera dina uppgifter utifrån skriftliga instruktioner från oss.

IT-system

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. De system vi använder är molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Vi använder en tredjepartstjänst för att hantera ansökningar, kandidater, Associerade konsulter och underkonsulter, denna part använder servertjänster från Google och Amazon inom EU.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande lagkrav.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att uppdatera, radera eller flytta dina personuppgifter när du märker att den information vi har om dig är inkorrekt.

Vi på Aliby strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Registerutdrag: Du kan begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av en PDF-dokument med namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, email, eventuell kreditinformation och orderhistorik). Anledningen till varför vi har lagrat informationen och vilken källa vi använt för att hämta hem uppgifterna.

Dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss, se information under rubriken “Kontaktuppgifter” nedan.

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din enhets hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Aliby använder cookiefiler för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt vår webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

Du kan läsa mer om cookies på följande platser: pts.se eller allaboutcookies.org

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Ändrade integritetsvillkor

Aliby kan komma att löpande uppdatera dessa integritetsvillkor efterhand som vi ändrar vår hantering av personuppgifter eller det kommer andra lagkrav eller direktiv. Vi rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur Aliby skyddar och hanterar din personliga information.

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@aliby.se.

Du kan också alltid kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas. https://www.imy.se/

Kontaktuppgifter

E-postadress: info@aliby.se
Telefonnummer: 070-629 68 08
Organisationsnummer: 559140–8157