Världen idag blir allt mer digitaliserad och den digitala revolutionen har lämnat få element i samhället oberörda. Utbredd utveckling och implementering av nya teknologier, information och kommunikationssystem, som exempelvis nätet och på senare tid, Cloud, Internet Of Things har omdefinierat spelreglerna inom industrier och marknader. I samband med den teknologiska utvecklingen har även kundens behov på produkter och tjänster blivit alltmer specifika med ökade krav på tillgång, anpassning, flexibilitet, funktionalitet och pris. Samtidigt har tidigare etablerade marknadsbarriärer suddats ut, vilket medfört ökad konkurrens då fler marknadsaktörer fått nya möjligheter att etablera sig på marknader med ambition att tillfredsställa olika aspekter av kundens specifika kundbehov och krav. Det i sin tur har tvingat företag till konstant anpassning genom utveckling av nya strategier, arbetssätt, strukturell reform och inte minst exploatering av affärskritiska system för ökad flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft.

Innovationen Artificiell intelligens (AI) har blivit ett populärt och omtalat ämne inom den moderna digitala sfären. Där företag gradvis börjat undersöka AI som en potentiell katalysator för ökad konkurrenskraft, med utveckling av komplexa produkter och tjänster och interna processer för en mer effektiviserad verksamhet. Samtidigt är den generella kunskapen och insikterna om AI teknologin relativt begränsad när det kommer till vad AI faktiskt innebär och hur det kan komma att påverka industrier, marknader och hjälpa att driva framtida värde för organisationer och kunder.

Vad är då Artificiell intelligens?

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

 

AI kan väldigt brett definieras som en samlingsterm för avancerade teknologiska system och maskiner som med hjälp av data kan förstå, lära sig, härleda slutsatser om sin omgivning och utifrån dessa vidta åtgärder utan behovet av direkt involvering av människan. Vanligen när man pratar om artificiell intelligens refererar man främst till två typer, Narrow och General AI, där det förstnämnda hänvisar till AI applikationer som utvecklats för att utföra en specifik uppgift inom ett isolerat användningsområde, exempelvis att spela schack, eller utföra marknadsanalyser och prognoser baserat på insamlade strukturerade data från en källa. Narrow AI inom det specifika området har ”kompetens” eller förmågan att över tid lära sig utföra dessa uppgifter snabbare och mer effektivt än en människa. Samtidigt är dessa system begränsade i kapacitet att hantera uppgifter eller problem utanför det specifika området. När man talar om generell artificiell intelligens refererar man till ett system som har kapacitetsförmågan att lära sig från flera olika typer av ostrukturerade data och strukturerad data från flera källor som sedan kan lösa alla typer av problem eller uppgifter man tilldelar det. I dagsläget är alla utvecklade och implementerade AI system baserade på Narrow AI. Några väl kända exempel på AI baserade produkter och tjänster är Teslas semi-autonoma fordon eller digitala assistenter som Amazon Alexa, Google Assistant eller Apple Siri som möjliggör styrning av hemelektronikprodukter, besvarande av frågor eller shopping på nätet med direkta röstkommandon.

Hur kan AI driva framtida värde för verksamheter? 

Det är väsentligt att förstå att AI inte är en enskild isolerad teknologi eller system, utan snarare något anpassningsbart som tillsammans med andra system, teknologier och data skapar nya funktionaliteter, användningsområden och möjligheter.

AI kan agera katalysator för ökad effektivitet i data- och informationshantering, automatisering av tjänster och olika kritiska processer samt möjliggöra förbättrad och specificerad marknadsföring gentemot ständigt föränderliga kundbehov och bättre nyttjande av företagsresurser

AI ersätter människan med autonoma tjänster

Till skillnad från en människa som arbetar 8 timmar per dag med efterföljande ledighet under helger kan AI säkerställa tillgänglighet och kontinuerligt arbete dygnet runt. Exempelvis skulle intelligenta digitala assistenter möjliggöra en automatiserad kundtjänst som 24/7 interagerar med kunder och begränsar därmed behovet av mänskliga resurser, med högre kostnadseffektivitet som resultat. AI system kan i detta hänseende även komma att förutse vad en specifik kund eventuellt kommer att fråga, söka på eller till och vilka beslut hen kommer ta baserat på historiska data, vilket möjliggör skräddarsydd marknadsföring i realtid samt förbättrad kundupplevelse och kundnöjdhet.

Snabbare beslutsfattande baserat på logik med minimala felmarginaler

Beslutsfattande av människor ofta kräver ofta en djupare analys av flera olika faktorer och större mängder av data, vilket är tidskrävande, där den mänskliga faktorn kan medföra eventuella fel som kan få negativa konsekvenser. Genom att använda AI tillsammans med andra teknologier finns möjligheterna att effektivisera beslutsfattande och vidtagande av åtgärder. Där dessa system och maskiner kan ta beslut och leverera resultat betydligt snabbare än en människa då systemen har högre kapacitet att hantera och analysera stora mängder av data på kort tid och ta beslut baserat på logik med minimala felmarginaler, helt utan eller med begränsad mänsklig involvering. 

Automation av repetitiva vardagliga arbetsuppgifter

AI möjliggör automatisering av repetitiva arbetsmoment som exempelvis verifiering av dokument och kontrakt inom exempelvis den finansiella sektorn samt bearbetning, strukturering och analys av data med exakt precision för exempelvis väderprognoser och marknadsutvecklingsprognoser. Inom tillverkningsindustrin kan AI möjliggöra automatisering av repetitiva montering- och tillverkningsmoment och därmed öka produktivitetsnivån och sänka tillverkningskostnader. På så sätt kan även väsentliga mänskliga resurser och tid istället omdirigeras med fokus på mer kreativa arbetsuppgifter som exempelvis innovation och utveckling av förbättrade kundupplevelser.

Potentiella barriärer och risker associerade med AI

Ej tydligt definierade kärnbehov & mål

Strategisk utvecklingsplan med företagets kärnbehov och mål i center – Det är väsentligt att företag som söker att utveckla och implementera AI i sin verksamhet först etablerar tydliga mål och riktlinjer för sin verksamhet, där utvecklingsarbetet, anpassning eller val av AI-system bör grundas i dessa kärnbehov och affärsmässiga mål för att utnyttja AI applikationens fulla potential. Risken är annars att man lägger värdefulla resurser på utveckling av system som istället i värsta scenariot leder till stagnation och hämning av verksamhetsutvecklingen. Det är således av stor vikt att först utvärdera vilka strategiska affärsmässiga funktioner och processer som dra nytta av AI snarare än att söka att implementera AI genomgående i verksamheten med tron att det i sig leder till högre effektivitet.

Begränsade dataresurser

AI applikationer kräver tillgång och inmatning av stora mängder av högkvalitativa grunddata för att lära sig. Företag som söker att utveckla och implementera AI måste därför förbereda verksamhetens datainfrastruktur (servrar för lagring och bearbetning av data, datainsamlingsprocedurer, etc.) för att säkerställa tillgång och hantering av dataflöden, vilket kräver ytterligare resurser i form av tid och pengar. De företag som i ett tidigt skede lyckas etablera en robust datainfrastruktur och säkerställer tillgång till stora kvantiteter av kvalitetsdata skapar förutsättningar för en effektiv AI utveckling som kan leda till ökad konkurrenskraft och försprång på marknaden.

Utveckling av intern & extern kompetens

Lika väsentligt som att ha rätt infrastruktur på plats är det att i tidigt skede även utforma strategier för att säkerställa framtida intern och extern kompetens och arbeta proaktivt med att attrahera och utveckla nya nyckelkompetenser som bejakar utveckling, implementering och drift av valt AI system för att skapa förutsättningar för framgång. Då det framträtt många nya aktörer mer specialiserad teknik kompetens inom olika affärsområden för AI, kan en strategi för att säkerställa tillgång av relevant teknisk kompetens, partnerskap eller outsourcing av utveckling och drift kring verksamhetens AI som är i linje med de affärsmässiga mål som företaget har.

Förändrat arbetssätt & kultur

AI medför även fundamentala skiftningar i nutida arbetssätt där risken finns att kulturella barriärer uppstår. Då AI möjliggör semi- eller helt autonoma processer med automatisering av arbetsuppgifter som i dagsläget hanteras av människan, måste företag beakta denna nya utveckling. Där ”människa-maskin” sida vid sida kan komma att samverka under helt nya former. Det verkar finnas en stark tro att AI helt kommer att ersätta individen i arbetet, vilket kan skapa negativ inställning hos medarbetare i organisation. Ett scenario där AI helt och hållet ersätter människan är dock föga troligt i dagsläget, istället kommer nya arbetsroller att arbetsuppgifter att skapas där människan och AI arbetar i en slags hybridform där de kompletterar varandra. Det är därför väsentligt att utveckla strategier för hantering av dessa rollskiften samt etablering av nya arbetsformer som uppstår och genom ett tydligt ledarskap skapa förståelse och stöd i den genomgående verksamheten för den valda utvecklingsvägen.

Summering

I linje med de utmaningar bolag upplever i takt med ökade krav på digitalisering och modern datahantering, där utveckling och implementering av AI-baserade system knappat utgör något undantag, kommer IT-management förbli ett centralt gränssnitt i moderna organisationer. Vi på Aliby vill uppmana partnerföretag att dela vår insikt, att Artificiell Intelligens redan är här och här för att stanna och därmed i tidigt skede påbörja processen för att förbereda sig på den disruptiva transformationen som följer en storskalig implementering av AI i samhället. Företag har redan nu börjat se över sina affärsstrategier, modeller och infrastrukturer samt företagskulturer för att skapa de förutsättningar som krävs för att ta vara på de möjligheter och risker som AI medför. Utveckling, anpassning och implementering av AI-system uppmanas att göras med människan och företagets affärsmässiga mål i centrum.

Av: Erik Fohlin, +46 70 048 57 94